El servei comunitari

L’educació és una eina de millora social, que ha de ser capaç de formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. En aquest sentit, a més de la competència lingüística o la matemàtica, cal anar avançant també en aquelles competències que recullen certs valors i habilitats cíviques. Cal pensar en la necessitat de formar ciutadans i ciutadanes qualificats, però també en ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora.

En aquest marc, i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Ensenyament posa en marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Els objectius d’aquest servei comunitari són:

  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en  una societat catalana democràtica i participativa.
  • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
  • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.
  • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
  • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
  • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Es tracta d’una activitat curricular i, com a tal, obligatòria i avaluable per a tots els alumnes quan acabin quart curs d’ESO.

Ocupa un mínim de vint hores, de les quals deu són hores de formació al centre, en les classes de les matèries implicades, i per a tots els alumnes de tercer curs, i deu s’han de realitzar en una entitat diferent del centre i fora de l’horari escolar. Si hi ha algun/a alumne/a que per alguna raó no pot realitzar el servei comunitari aquest any, mentre cursa tercer, l’haurà de fer el proper curs. Tots els alumnes en acabar l’ESO han d’haver realitzat el Servei comunitari.

Enguany, el nostre centre ofereix tres projectes, dos de l’àmbit d’Acompanyament i suport a l’escolarització i un d’Intercanvi generacional.

El projecte Explica-m’ho tu es desenvolupa dins de l’àmbit d’Acompanyament i suport a l’escolarització i té com a objectius millorar la competència lectora i promoure l’hàbit i el gust per la lectura dins del marc de l’educació en valors. Els continguts que es treballen són l’aprenentatge lector, la literatura infantil i la il·lustració de contes dins de les assignatures de Llengües i Literatura i Educació visual i plàstica.

El projecte Abans que se m’oblidi es desenvolupa dins de l’àmbit d’Intercanvi generacional i té com a objectius promoure el treball i el coneixement generacionals, per recuperar el passat col·lectiu a través de la memòria oral i compensar les dificultats d’accés a la lectura de la gent gran. Els continguts que es treballen són tipus de fonts, la memòria oral, el pensament crític, l’entrevista i la biografia, dins de les assignatures de Llengües i Literatura i Ciències Socials.

El projecte Robòtica es desenvolupa dins de l’àmbit d’Acompanyament i suport a l’escolarització i té com a objectius promoure entre els alumnes de primària l’interès per les tecnologies digitals iniciar-los en l’ús de la programació robòtica. Els continguts que es treballen són disseny i construcció d’objectes tecnològics, aparells i sistemes d’informació i comunicació, robòtica i programació, dins de l’assignatura de Tecnologia.

L’elecció del projecte a realitzar és voluntària. Un cop als alumnes se’ls hagi assignat la seva participació en un projecte, els pares i mares rebreu un document perquè el signeu autoritzant-los a realitzar la prestació d’aquest servei a l’entitat col·laboradora.La formació curricular d’aquests projectes es realitzarà durant el primer i segon trimestre (segons el projecte) i la part pràctica es durà a terme durant el segon i tercer trimestre d’aquest curs escolar.

Presentació Prezi 2017-2018

Presentació Prezi 2018-2019

Els comentaris estan tancats.