El servei comunitari

L’educació és una eina de millora social, que ha de ser capaç de formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. En aquest sentit, a més de la competència lingüística o la matemàtica, cal anar avançant també en aquelles competències que recullen certs valors i habilitats cíviques. Cal pensar en la necessitat de formar ciutadans i ciutadanes qualificats, però també en ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora.

En aquest marc, i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Ensenyament va posar en marxa, el curs 2017-2018, el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Els objectius d’aquest servei comunitari són:

  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en  una societat catalana democràtica i participativa.
  • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
  • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.
  • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
  • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
  • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Es tracta d’una activitat curricular i, com a tal, obligatòria i avaluable per a tots els alumnes quan acabin quart curs d’ESO.

Ocupa un mínim de vint hores, de les quals deu són hores de formació al centre, en les classes de les matèries implicades, i per a tots els alumnes que cursen tercer o quart, i deu s’han de realitzar en una entitat diferent del centre i fora de l’horari escolar. Tots els alumnes en acabar l’ESO han d’haver realitzat el Servei comunitari.

Enguany, el nostre centre ofereix set projectes.

El projecte Aiguavivacull es desenvolupa dins de l’àmbit de la Solidaritat i la cooperació, acompanyament i suport a l’escolarització i suport a necessitats bàsiques i té com a objectius millorar l’aprenentatge del català entre els alumnes nouvinguts del nostre centre, ajudar a la seva integració i ser ambaixador de la nostra cultura; conèixer de primera mà altres realitats socioculturals i valorar la multiculturalitat com una realitat enriquidora, dins de l’assignatura de Llengua catalana i Literatura.

El projecte Banc d’aliments es desenvolupa dins de l’àmbit de la Solidaritat, la cooperació i la participació ciutadanes i té com a objectiu organitzar un recapte d’aliments entre els membres de la comunitat educativa en col.laboració amb el Banc d’aliments i Càritas. Els sabers curriculars que es treballen són la identificació de les desigualtats i injustícies en el context local, i la participació en projectes que promoguin el respecte i la solidaritat amb persones i col.lectius desafavorits.

El projecte Banc de sang i teixits es desenvolupa dins de l’àmbit de la Solidaritat i la cooperació, suport a necessitats bàsiques i participació ciutadana i té com a objectiu conscienciar els ciutadans de Mollet de com és d’important col.laborar en les donacions de sang. Els continguts que es treballen són la composició del teixit sanguini, funcions dels diferents components, compatibilitat/incompatibilitat de les transfusions de sang, i malaties relacionades amb la sang i l’aparell circulatori, dins de l’assignatura de Biologia.

Consum responsable pertany a l’àmbit de la Solidaritat i cooperació i el medi ambient. Té com a objectiu conèixer la importància dels hàbits de consum de la població per tal de minimitzar l’impacte ambiental. Els continguts que es treballen són els principis del consum responsable en diversos sectors, el producte de proximitat, comerç just i malbaratament alimentari, dins de l’assignatura d’Orientació.

El projecte Dia de la nutrició es desenvolupa dins de l’àmbit de la Solidaritat i la cooperació, suport a necessitats bàsiques, participació ciutadana i lleure i té com a objectiu incrementar la conscienciació vers la importància de la pràctica regular de l’activitat física i d’una dieta equilibrada, fomentar el respecte pel medi natural i adquirir coneixements sobre orientació al medi natural, dins de l’assignatura d’Educació Física.

El projecte Dintre l’espai natural de Gallecs es desenvolupa dins de l’àmbit de Medi ambient i té com a objectiu ajudar en diverses tasques de conservació de l’entorn natural, de la fauna i del paisatge de Gallecs, una àmplia zona rural de 700 hectàrees protegida pel Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. Les activitats es realitzen en estreta col·laboració amb el Consorci del Parc i sota les
directrius dels monitors del GRENP (Grup de Recerca de l’Escola de Natura de Parets del Vallès) Els alumnes, a banda d’aproximar-se a la realitat ecològica del territori, descobreixen també com s’inclou la tradició agrícola vallesana en el patrimoni cultural del nostre municipi.

El projecte Ens ajudem es desenvolupa dins de l’àmbit de l’Acompanyament i suport a l’escolarització i la solidaritat i cooperació. Té com a objectiu ajudar a millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita d’alumnes que ho necessiten.

L’elecció del projecte a realitzar és voluntària, tot i que alguns serveis només s’ofereixen per a alumnes que cursen una determinada matèria. Un cop als alumnes se’ls hagi assignat la seva participació en un projecte, els pares i mares rebreu un document perquè el signeu autoritzant-los a realitzar la prestació d’aquest servei a l’entitat col·laboradora. La formació curricular d’aquests projectes es realitzarà durant el primer i segon trimestre (segons el projecte) i la part pràctica es durà a terme durant el primer, el segon o el tercer trimestre d’aquest curs escolar.

Presentació Prezi 2017-2018

Presentació Prezi 2018-2019

Presentació Prezi 2019-2020

Presentació Prezi 2021-2022 – 4t ESO

Presentació Prezi 2021-2022 – 3r ESO

Presentació Prezi 2022-2023

Presentació Prezi 2023-2024

Actualització setembre 2023

Els comentaris estan tancats.