CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
PER PART DEL CENTRE

1) Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat.

2) Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.

3) Fer partícips les famílies de la dinàmica del centre en el seu conjunt.

4) Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de l’alumnat i les de la seva família.

5) Promoure l’autonomia, l’esforç, la responsabilitat i la disciplina de l’alumnat.

6) Informar la família:

  • del projecte educatiu de centre, de les normes d’organització i funcionament del centre,
  • dels criteris que s’apliquen per avaluar el rendiment acadèmic de l’alumne/a i la seva evolució.
  • de les mesures educatives pertinents per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
  • les faltes d’assistència no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

7) Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

PER PART DE LA FAMÍLIA

1) Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat.

2) Compartir amb el centre l’educació del fill/a respectant i promovent els valors reflectits al projecte educatiu del centre.

3) Contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar adoptant en tot moment un comportament educat amb tots els membres de la comunitat educativa.

4) Exigir al fill/a el respecte de les normes específiques de funcionament del centre i el desenvolupament normal de les classes.

5) Instar el fill/a:

  • a complir el deure bàsic de l’estudi i l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques;
  • a fer a casa les tasques encomanades pel professorat, ajudant-lo a organitzar el seu temps d’estudi i preparar el material que li sigui necessari.

6) Facilitar al centre les informacions del fill/a filla que siguin rellevants en el seu procés d’aprenentatge.

7) Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

8) Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos.

 

Aquest compromís estarà vigent mentre l’alumne/a romangui al centre, sense perjudici de les successives revisions de què sigui objecte d’acord amb el procediment establert.

Els comentaris estan tancats.